Terms of Service
Thailand
As of
6
December
2021

กรุณำอ่ำนข้อก ำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียด ข้อก ำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้รวมถึงเอกสำรแนบท้ำย (“ข้อก ำหนด”) ใช้บังคับ กับกำรที่ท่ำน ในฐำนะผู้ใช้ (ตำมค ำจ ำกัดควำมด้ำนล่ำง) เข้ำถึงและใช้แอป เว็บไซต์ ยำนพำหนะ และบริกำรที่จัดให้โดยบีม (ตำมค ำจ ำกัด ควำมด้ำนล่ำง) ในประเทศไทย กำรที่ท่ำนเข้ำถึงและ/หรือใช้แอป เว็บไซต์และ/หรือบริกำร จะถือว่ำท่ำนตกลงผูกพันตนตำม ข้อก ำหนดฉบับนี้ หำกท่ำนไม่ตกลงตำมข้อก ำหนดฉบับนี้ กรุณำอย่ำเข้ำถึงและ/หรือเข้ำใช้แอปเวบ็ไซต์ยำนพำหนะหรือบริกำร

นอกจำกนี้ ท่ำนตกลงว่ำกำรใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำรในประเทศใด ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศที่ท่ำนได้ลงทะเบียนแอปไว้(“ประเทศอื่น”) จะอยู่ภำยใต้บังคับของข้อก ำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับในประเทศอื่นดังกล่ำว (“ข้อก ำหนดที่ใช้บังคับในประเทศอื่น”) ข้อก ำหนดที่ใช้ บังคับในประเทศอื่นสำมำรถดูได้ที่ https://www.ridebeam.com

ท่ำนสำมำรถใช้งำน เข้ำถึง และ/หรือใช้แอป เวบ็ไซต์ยำนพำหนะ และ/หรือบริกำรได้ก็ต่อเมื่อท่ำนมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 20 ปี หำก ท่ำนอำยุต ่ำกว่ำ 20 ป ท่ำนต้องได้รับควำมยินยอมจำกบิดำและ/หรือมำรดำ หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำยของท่ำน ซึ่งต้องยอมรับ ข้อก ำหนดฉบับนี้และตกลงว่ำจะรับผิดชอบต่อ (i) กำรกระท ำของท่ำน (ii) กำรฟ้องร้องด ำเนินคดีใด ๆ ที่เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรใด ๆ โดย ท่ำน และ (iii) กำรที่ท่ำนยอมรับและปฏิบัติตำมข้อก ำหนดฉบับนี้ หำกท่ำนไม่ได้รบั ควำมยินยอมจำกบิดำและ/หรือมำรดำ หรือ ผู้ปกครองตำมกฎหมำยของท่ำน ท่ำนจะต้องหยุดกำรเข้ำถึงและ/หรือกำรใช้แอป เว็บไซต์ยำนพำหนะ หรือบริกำร เรำอำจ ขอให้ท่ำนแสดงเอกสำรหลักฐำนที่แสดงถึงกำรให้ควำมยินยอมจำกบิดำและ/หรือมำรดำ หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำยของ ท่ำนได้ทุกเมื่อ และหำกท่ำนไม่สำมำรถแสดงเอกสำรหลกั ฐำนดงักล่ำวเรำขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกบญั ชีของท่ำนและ/หรือ ระงบัไม่ให้ท่ำนใช้หรือเข้ำถึงแอป เวบ็ไซต์ยำนพำหนะ หรือบริกำรของเรำ

<tos-h4-indent>1. ค ำจ ำกัดควำม และกำรตีควำม<tos-h4-indent>

 • 1.1 เว้นแต่จะมีกำรให้ค ำจ ำกัดควำมไว้เป็นอย่ำงอื่น ให้ค ำจ ำกัดควำมและข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรตีควำมที่ ระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำย 1 ใช้บังคับกับข้อก ำหนดฉบับนี้

<tos-h4-indent>2. กำรเข้ำถึงและใช้ แอป เว็บไซต์ และบริกำร<tos-h4-indent>

 • 2.1 มีเพียงบีมและผู้ใช้เท่ำนั้นที่เป็นคู่สัญญำตำมข้อก ำหนดฉบับนี้  
 • 2.2 ข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัย ท่ำนจะสำมำรถเข้ำถึงแอป เว็บไซต์ส่วนที่ต้องใช้ รหัสผ่ำนในกำรเข้ำถึง และ/หรือเว็บไซต์ส่วนที่มีกำรรักษำควำมปลอดภัย และบริกำรได้ด้วยกำรใช้ ข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยของท่ำนเท่ำนั้น ข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำม ปลอดภัยอำจ (i) ก ำหนดและออกให้แก่ท่ำนโดยเรำ หรือ (ii) ก ำหนดขึ้นโดยท่ำนและได้รับกำรยอมรับ จำกเรำตำมดุลพินิจของเรำแต่เพียงผู้เดียวซึ่งถือเป็นที่สุด ในเวลำใดก็ตำมเรำอำจใช้ดุลพินิจของเรำแต่ เพียงผู้เดียวซึ่งถือเป็นที่สุดในกำรก ำหนดให้ข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยไม่สำมำรถ ใช้กำรได้โดยมีผลทันทีโดยที่ไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือบอกกล่ำวก่อนหำกเรำเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นเพื่อ ปกป้องประโยชน์ทำงธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมำยของเรำ และเรำจะไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบต่อกำร สูญเสียหรือควำมเสียหำยที่ท่ำนได้รับหรือได้ก่อขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจำกหรือเกี่ยวเนื่องกับหรือด้วยเหตุ แห่งกำรที่ข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยไม่สำมำรถใช้กำรได้เรำอำจก ำหนดให้ท่ำน เปลี่ยนรหัสผ่ำนของท่ำนเป็นครั้งครำว และท่ำนตกลงว่ำจะเปลี่ยนรหัสผ่ำนเมื่อมีกำรก ำหนดให้เปลี่ยน นอกจำกนี้ ท่ำนตกลงว่ำจะเก็บข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยไว้เป็นควำมลับ และจะ รับผิดชอบในกำรรักษำบัญชีของท่ำนให้ปลอดภัย และจะรับผิดส ำหรับกำรเปิดเผยหรือกำรใช้ข้อมูล ยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยของท่ำน (ไม่ว่ำกำรใช้ดังกล่ำวได้รับอนุญำตหรือไม่ก็ตำม) ท่ำนต้องบอกกล่ำวให้เรำทรำบทันทีหำกท่ำนทรำบหรือมีเหตุอันควรทรำบได้ว่ำข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อ กำรรักษำควำมปลอดภัยของท่ำนถูกเปิดเผย หรือมีกำรใช้ข้อมูลกำรยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำม ปลอดภัยของท่ำนโดยไม่ได้รับอนุญำต
 • 2.3 กรณีที่อำจมีกำรใช้/กำรเข้ำถึง ท่ำนตกลงและรับทรำบว่ำ
 1. (i) กำรเข้ำถึงหรือกำรใช้ หรือกรณีที่อำจมีกำรเข้ำถึงหรือกำรใช้แอป เว็บไซต์ ยำนพำหนะ และ/หรือบริกำร และ/หรือ (ii) ข้อมูล ค ำสั่ง หรือกำรสื่อสำร ไม่ว่ำจะได้รับอนุญำตจำกท่ำน หรือไม่ ที่ใช้ข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยของท่ำน จะถือว่ำเป็น (เอ) กำร เข้ำถึงหรือกำรใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำรโดยท่ำน และ/หรือ (บี) ข้อมูล ค ำสั่ง หรือกำร สื่อสำรที่ท่ำนส่งและให้โดยชอบ แล้วแต่กรณี และ
 2. (i) กำรเข้ำถึงหรือกำรใช้ หรือกรณีที่อำจมีกำรเข้ำถึงหรือกำรใช้แอป เว็บไซต์ ยำนพำหนะ และ/หรือบริกำร และ/หรือ (ii) กำรให้ข้อมูล ค ำสั่ง หรือกำรสื่อสำร ไม่ว่ำจะได้รับอนุญำตจำก ท่ำนหรือไม่ ที่ใช้ข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยของท่ำน จะมีผลผูกพันท่ำน และท่ำนตกลงว่ำเรำ (และผู้ให้บริกำรของเรำ) จะมีสิทธิ (แต่ไม่มีหน้ำที่) ในกำรกระท ำกำร ตำมหรือโดยอ้ำงอิงจำกกำรเข้ำถึงหรือกำรใช้ หรือกำรให้ข้อมูล ค ำสั่ง หรือกำรสื่อสำรดังกล่ำว และ/หรือด ำเนินกำรให้ท่ำนรับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียว เสมือนว่ำท่ำนมีกำรเข้ำถึง หรือกำรใช้ หรือมีกำรส่งหรือให้ข้อมูล ค ำสั่ง หรือกำรสื่อสำรดังกล่ำวด้วยตนเอง

<tos-h4-indent>3. แอป เว็บไซต์ และ บริกำร<tos-h4-indent>

 • 3.1 ข้อก ำหนดทั ่วไปเกี่ยวกับกำรใช้ ท่ำนตกลงว่ำจะปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติ ประกำศ หลักเกณฑ์กำร ปฏิบัติและนโยบำย และข้อแนะน ำกำรปฏิบัติใด ๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวกับกำรเข้ำถึงและ/หรือกำรใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำร (รวมถึงแนวปฏิบัติตำมที่ให้ค ำจ ำกัดควำมไว้) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่เรำ ออกเป็นครั้งครำว เรำขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมแนวปฏิบัติ ประกำศ หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ และ นโยบำย ตลอดจนข้อแนะน ำกำรปฏิบัติดังกล่ำวได้ทุกเมื่อ ซึ่งในกรณีดังกล่ำว เรำจะประกำศแนวปฏิบัติ ประกำศ หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติและนโยบำย และข้อแนะน ำกำรปฏิบัติที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระบุวันที่ที่ กำรแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำวเริ่มมีผลบังคับไว้บนแอปและ/หรือเว็บไซต์หรือในลักษณะอื่นใดตำมควำม เหมำะสม โดยมีระยะเวลำกำรบอกกล่ำวตำมสมควร แนวปฏิบัติ ประกำศ หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติและ นโยบำย และข้อแนะน ำกำรปฏิบัติที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำวจะเริ่มมีผลบังคับในและนับจำกวันดังกล่ำว เป็นต้นไป และจะถือว่ำท่ำนรับทรำบและผูกพันตนตำมกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อเอกสำรใด ๆ ข้ำงต้น เมื่อมีกำรเผยแพร่กำรเปลี่ยนแปลงไว้บนแอปและ/หรือเว็บไซต์และนับจำกวันที่กำรเปลี่ยนแปลง ดังกล่ำวมีผลบังคับเป็นต้นไป
 • 3.2 กำรใช้แอป เวบ็ไซต์และบริกำรโดยไม่กระทบต่อขอบเขตของข้อ 3.1 ท่ำนรับทรำบและตกลงดังนี้
 1. ท่ำนได้อ่ำน เข้ำใจ และตกลงผูกพันตนตำมข้อก ำหนดฉบับนี้
 2. ภำยใต้บังคับของข้อก ำหนดอื่นใดตำมที่ระบุอยู่ในแอป แนวปฏิบัติ หรือในข้อ 3.2(เค) ท่ำนมี อำยุไม่ต ่ำกว่ำ 20 ปีหรือหำกท่ำนอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี ท่ำนได้รับควำมยินยอมจำกบิดำและ/ หรือมำรดำ หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำยของท่ำนแล้ว ซึ่งยอมรับข้อก ำหนดฉบับนี้และตกลง ว่ำจะรับผิดชอบต่อ (i) กำรกระท ำของท่ำน (ii) กำรฟ้องร้องด ำเนินคดีใด ๆ ที่เกี่ยวกับกำรใช้ บริกำรใด ๆ โดยท่ำน และ (iii) กำรที่ท่ำนยอมรับและปฏิบัติตำมข้อก ำหนดฉบับนี้
 3. ยำนพำหนะจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเรำเสมอ และเรำมีสิทธิที่จะกลับเข้ำครอบครองและ เคลื่อนย้ำยยำนพำหนะได้ทุกเมื่อ
 1. ไม่ว่ำในเวลำใดก็ตำม (i) ท่ำนจะต้องเป็นผู้ใช้ยำนพำหนะที่ท่ำนได้เช่ำไปแต่เพียงผู้เดียว และ จะต้องไม่ให้เช่ำ อนุญำต หรือจัดให้บุคคลภำยนอกใด ๆ ใช้ยำนพำหนะดังกล่ำวไม่ว่ำด้วยเหตุ ใดก็ตำม และ (ii) ท่ำนจะใช้ยำนพำหนะเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเดินทำงส่วนบุคคลเท่ำนั้น และโดยเป็นไปตำมข้อก ำหนดฉบับนี้แนวปฏิบัติ รวมทั้งประกำศ หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติและ นโยบำย และข้อแนะน ำกำรปฏิบัติใด ๆ ที่เรำออกเป็นครั้งครำว
 2. ท่ำนจะไม่ (และจะด ำเนินกำรให้มั่นใจได้ว่ำบุคคลใดก็ตำมจะไม่) (i) ก่อภำระผูกพันไม่ว่ำใน ลักษณะใดก็ตำมต่อยำนพำหนะ (ii) เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนส่วนใด ๆ ของยำนพำหนะ และ/หรือ (iii) ปรับเปลี่ยน น ำออก ท ำให้เห็นไม่ชัด ลบ หรือเปลี่ยนแปลงประกำศ เครื่องหมำย หมำยเลข ป้ำย โลโก้ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อกำรระบุ ที่ติดไว้บนหรือใช้กับยำนพำหนะ
 3. ในกรณีที่พบว่ำมีกำรปรับเปลี่ยน/ควำมช ำรุดบกพร่องใด ๆ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3.2(อี) ท่ำน ต้องรำยงำนให้บีมทรำบและหยุดกำรใช้ยำนพำหนะนั้นทันที
 4. ท่ำนต้องปกป้องและรักษำยำนพำหนะ (รวมถึงจัดให้มีกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำง เพียงพอ) ในระหว่ำงที่ยำนพำหนะอยู่ในควำมครอบครองของท่ำน
 5. ท่ำนคุ้นเคยกับกำรใช้งำนยำนพำหนะเป็นอย่ำงดีและต้องรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรให้ มั่นใจได้ว่ำกำรใช้งำนยำนพำหนะเป็นไปอย่ำงปลอดภัยตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับ โดยค ำนึงถึง สภำพอำกำศ กำรใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมำะสม ฯลฯ ด้วย
 6. ท่ำนต้องด ำเนินกำรให้มั่นใจได้ว่ำข้อมูลใด ๆ ที่ท่ำนให้ไว้ในแอปและ/หรือเว็บไซต์ซึ่งเกี่ยวข้อง กับบริกำรเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และตกลงว่ำจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อมูลดังกล่ำว
 7. ท่ำนจะเข้ำถึงและ/หรือใช้บริกำรเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมำยเท่ำนั้นและในลักษณะที่ ถูกกฎหมำยเสมอ อีกทั้งตกลงว่ำกำรกระท ำใด ๆ ของท่ำนเกี่ยวกับบริกำรจะเป็นไปโดยสุจริต
 8. ท่ำนจะปฏิบัติตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับ ตลอดจนระเบียบและข้อบังคับทั้งปวงของประเทศที่มี กำรใช้บริกำร ที่มีผลบังคับอยู่ ณ เวลำที่ท่ำนใช้บริกำร
 9. ท่ำนจะใช้งำนยำนพำหนะอย่ำงปลอดภัยและค ำนึงถึงผู้อื่น และจะระมัดระวังผู้ใช้ทำงเท้ำหรือ ผู้ใช้รถใช้ถนนรำยอื่น ๆ ด้วย
 10. หำกกฎหมำยก ำหนด ท่ำนต้องสวมหมวกนิรภัยซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้อยู่เสมอ โดยต้องสวมใส่และรัดสำยไว้อย่ำงเหมำะสมตำมที่ผู้ผลิตแนะน ำ
 11. ท่ำนต้องปฏิบัติตำมข้อพึงระวังหรือมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยอื่น ๆ ตำมที่จ ำเป็น รวมถึง สวมรองเท้ำที่เหมำะสมและใช้อุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติม และ
 12. ท่ำนต้องจอดยำนพำหนะไว้ในจุดที่บีมสำมำรถเข้ำถึงได้เท่ำนั้น
 • 3.3 กิจกรรมที่ห้ำมกระทำ ท่ำนตกลงและรับรองว่ำจะไม่กระท ำกำรดังต่อไปนี้
 1. ใช้บริกำรเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย
 2. พยำยำมเข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำต หรือเข้ำแทรกแซงหรือรบกวนระบบหรือเครือข่ำย คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับแอปหรือเว็บไซต์
 3. โพสต์ ประชำสัมพันธ์ หรือส่งวัสดุต้องห้ำมใด ๆ ผ่ำนทำงแอปหรือเว็บไซต์
 4. รบกวนกำรใช้งำนและกำรรับบริกำรใด ๆ ของผู้ใช้รำยอื่น
 5. กระท ำในลักษณะใด ๆ ซึ่งเป็นกำรใช้หรืออัปโหลดซอฟต์แวร์หรือวัสดุใดที่มี หรือมีเหตุอัน ควรเชื่อได้ว่ำมีไวรัส ส่วนประกอบที่จะสร้ำงควำมเสียหำย โค้ดที่เป็นอันตรำย หรือ ส่วนประกอบที่เป็นอันตรำย ซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมบกพร่องหรือท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อ ข้อมูลของแอปหรือเว็บไซต์ หรือสร้ำงควำมเสียหำยหรือรบกวนกำรท ำงำนของเครื่อง คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ของผู้ใช้รำยอื่น
 6. ใช้บริกำรในลักษณะอื่นซึ่งไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรใช้ที่ได้รับกำรยอมรับของเครือข่ำย คอมพิวเตอร์ที่มีกำรเชื่อมต่อ มำตรฐำนเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่ใช้บังคับ และกฎหมำยที่ใช้ บังคับอื่นใด หรือดู ฟัง ดำวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้บริกำรในลักษณะอื่นนอกเหนือจำกที่ กฎหมำยที่ใช้บังคับอนุญำต
 7. ใช้บริกำรในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมำยที่ใช้บังคับ ตลอดจนระเบียบและข้อบังคับของประเทศที่ มีกำรใช้บริกำร
 8. ใช้บริกำรบนพื้นผิวหรือในสภำพที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อยำนพำหนะ
 9. ใช้ยำนพำหนะในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อท่ำนหรือบุคคลอื่นใด รวมถึงกำรมีผู้โดยสำร อยู่บนยำนพำหนะไม่ว่ำในลักษณะใดก็ตำม
 10. ใช้ยำนพำหนะในระหว่ำงที่ท่ำนใช้ยำ แอลกอฮอล์ สำรเสพติด หรือสำรอื่นใดที่อำจลด ควำมสำมำรถของท่ำนในกำรใช้ยำนพำหนะอย่ำงปลอดภัย
 11. ฝ่ำฝืนข้อจ ำกัดใด ๆ ในด้ำนควำมปลอดภัยส ำหรับยำนพำหนะแต่ละประเภท รวมถึงข้อจ ำกัด ด้ำนน ้ำหนักหรือควำมเร็ว
 12. เปลี่ยนแปลง แยกชิ้นส่วน หรือพยำยำมแยกชิ้นส่วนหรือถอดส่วนหนึ่งส่วนใดของยำนพำหนะ ออก หรือ
 13. น ำยำนพำหนะออกนอกประเทศไทย หรืออนุญำต/อ ำนวยควำมสะดวกในกำรน ำยำนพำหนะ ออกนอกประเทศไทย
 • 3.4 ควำมพร้อมใช้งำนของแอป เวบ็ไซต์และบริกำรเรำอำจอัปเกรด ดัดแปลง ระงับกำรให้บริกำร หรือ หยุดกำรให้บริกำร หรือยกเลิกแอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำรไม่ว่ำทั้งหมดหรือเป็นบำงส่วนได้เป็นครั้ง ครำว โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือบอกกล่ำวก่อน และเรำจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ หำกกำรอัปเกรด ดัดแปลง ระงับกำรให้บริกำร หรือยกเลิกใด ๆ ดังกล่ำวท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำถึงและ/หรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใด ของแอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำรได้  
 • 3.5 สิทธิ(แต่ไม่ใช่หน้ำที่) ในกำรเฝ้ำติดตำมหรือควบคุมกำรใช้หรือเนื้อหำ กำรรำยงำนกิจกรรม หรือขอข้อมูล ภำยใต้บังคับของนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของเรำและหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัต คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งครำว พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำ ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมำยหรือข้อบังคับที่ใช้บังคับอื่นใด ซึ่งออกโดยอำศัยอ ำนำจแห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว รวมถึงกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้บังคับ
 1. เฝ้ำติดตำม คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหำ หรือวัสดุใด ๆ ในแอป เว็บไซต์ และ/หรือ ผ่ำนทำงกำรใช้ยำนพำหนะหรือบริกำร เรำอำจใช้ดุลพินิจของเรำแต่เพียงผู้เดียวซึ่งถือเป็น ที่สุดในกำรตรวจสอบกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดฉบับนี้ และอำจ กระท ำกำรใด ๆ ที่เรำเห็นว่ำเหมำะสม
 2. ป้องกันหรือจ ำกัดไม่ให้ผู้ใช้รำยใดเข้ำถึงแอป เว็บไซต์ ยำนพำหนะ และ/หรือบริกำร
 3. รำยงำนกิจกรรมใด ๆ ที่เรำสงสัยว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย บทบัญญัติ หรือข้อบังคับที่ใช้ บังคับใด ๆ ไปยังหน่วยงำนที่เหมำะสม และให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนดังกล่ำว และ/หรือ
 4. ขอข้อมูลใด ๆ จำกท่ำน เกี่ยวกับกำรที่ท่ำนเข้ำถึงและ/หรือใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำร ในเวลำใดก็ตำม และใช้สิทธิของเรำตำมข้อ 3.5(ดี) นี้หำกท่ำนปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูล ดังกล่ำว หรือหำกข้อมูลที่ท่ำนให้ไม่ถูกต้อง ท ำให้เข้ำใจผิด หรือไม่เป็นควำมจริง หรือมีเหตุ อันควรเชื่อได้ว่ำข้อมูลที่ท่ำนให้มีลักษณะดังกล่ำว
 • 3.6 ข้อกำ หนดเพิ่มเติม นอกเหนือจำกข้อก ำหนดฉบับนี้แล้ว กำรใช้แอป เว็บไซต์ และบริกำรในบำงส่วน หรือกำรใช้แอป เว็บไซต์ และบริกำรในเวอร์ชั่นที่ครบถ้วนหรือใหม่กว่ำนี้ซึ่งเสนอให้โดยเรำและผู้รับจ้ำง ช่วงหรือบริษัทในเครือที่เรำก ำหนด อำจอยู่ภำยใต้บังคับของข้อก ำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งจะมีผล บังคับอย่ำงเต็มที่ (รวมถึงข้อก ำหนดที่ใช้บังคับในประเทศอื่น)

<tos-h4-indent>4. ค่ำบริกำรและกำร ชำ ระเงิน<tos-h4-indent>

 • 4.1 ค่ำบริกำร
 1. ท่ำนต้องช ำระค่ำบริกำรให้แก่เรำตำมที่ระบุไว้ในแอปและ/หรือเว็บไซต์ โดยปฏิบัติตำมวิธีที่ก ำหนดอยู่ใน แอปและ/หรือเว็บไซต์รำคำทั้งปวงที่ระบุไว้เป็นรำคำที่ไม่รวมภำษี เว้นแต่จะระบุเป็นอย่ำงอื่น เรำขอ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำคำค่ำบริกำรได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ หำกเรำเห็นว่ำ เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อปกป้องประโยชน์ทำงธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมำยของเรำ แต่เรำจะบอกกล่ำวให้ท่ำน ทรำบก่อนตำมสมควร
 2. นอกจำกนี้ เรำอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมต่อไปนี้จำกท่ำนในกรณีดังต่อไปนี้
 • (i) ค่ำธรรมเนียมกำรเปลี่ยนทดแทนหมวกนิรภัย หำกท่ำนไม่ส่งคืนหมวกนิรภัยที่จัดหำให้เมื่อ ระยะเวลำกำรขับขี่ยำนพำหนะของท่ำนสิ้นสุดลง
 • (ii) ค่ำธรรมเนียมกำรจอดยำนพำหนะโดยไม่ได้รับอนุญำต หำกท่ำนจอดยำนพำหนะไว้ใน บริเวณที่ระบุไว้ในแอปว่ำเป็นเขตพื้นที่ห้ำมจอด เขตพื้นที่ห้ำมขับขี่ หรือจอดยำนพำหนะไว้ นอกเขตกำรให้บริกำรที่ได้รับอนุญำตเมื่อระยะเวลำกำรขับขี่ยำนพำหนะของท่ำนสิ้นสุดลง
 • 4.2 กำรส่งเสริมกำรขำย เรำอำจจัดให้มีกำรส่งเสริมกำรขำย (เรียกรวมกันว่ำ “กำรส่งเสริมกำรขำย”) ผ่ำนทำงแอปและ/หรือเว็บไซต์ ท่ำนควรทบทวนหลักเกณฑ์ของกำรส่งเสริมกำรขำยแต่ละรำยกำรที่ท่ำน เข้ำร่วมผ่ำนทำงแอปและ/หรือเว็บไซต์โดยละเอียด เนื่องจำกอำจมีข้อก ำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมทั้งข้อมูลอื่นเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมในกำรส่งเสริมกำรขำยดังกล่ำวโดยท่ำนที่มีควำมส ำคัญ หำก ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของหลักเกณฑ์ดังกล่ำวขัดแย้งกับข้อก ำหนดฉบับนี้ ให้ข้อก ำหนดและเงื่อนไข ของหลักเกณฑ์ดังกล่ำวมีผลบังคับเท่ำที่ขัดแย้ง
 • 4.3 กำรคืนเงิน
 1. ท่ ำน อ ำจ ข อ ใ ห้มีก ำร คืน เ งิน ไ ด้ โด ยก ำร ส่ง ค ำร้อ งข อ ผ่ ำน ท ำง แอป หรือส่ ง อีเมลไปที่ support@ridebeam.com กำรคืนเงินให้แก่ผู้ใช้จะด ำเนินกำรเป็นรำยกรณีไป และอำจอยู่ในรูปแบบของ เครดิตส ำหรับใช้กับบริกำร โดยปกติเรำจะอนุมัติค ำร้องขอคืนเงินส ำหรับกำรท ำงำนผิดปกติของ ฮำร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่เรำอำจต้องรับผิดชอบ นอกจำกนี้ เรำจะคืนเงินในกรณีต่ำง ๆ เช่น โทรศัพท์ ของผู้ใช้แบตเตอรี่หมดและไม่สำมำรถจบกำรเดินทำงได้อย่ำงเหมำะสม หรือสัญญำณโทรศัพท์ของท่ำน ขำดหำยไปโดยไม่อำจคำดหมำยได้ เรำอำจขอข้อมูลเพิ่มเติมจำกท่ำน เช่น สถำนที่และเวลำที่ท่ำนเชื่อ ว่ำท่ำนได้สิ้นสุดกำรขับขี่ เพื่อที่จะก ำหนดจ ำนวนเงินที่จะคืนให้แก่ท่ำน
 2. ท่ำนอำจมีสิทธิรับเงินคืนตำมสัดส่วนส ำหรับเครดิตที่ได้ซื้อไปแต่ยังไม่ได้ใช้ หรือค่ำแพคเกจสมำชิกใน ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ ในกรณีดังต่อไปนี้
 • (i) ท่ำนมีสิทธิได้รับเงินคืนตำมกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับ หรือ
 • (ii) เรำมีเหตุผลอันสมควรที่จะเห็นว่ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือกำรจ ำกัดส ำหรับกำรใช้บริกำร เครดิต หรือแพคเกจสมำชิกที่เรำก ำหนดขึ้นหลังจำกที่ท่ำนได้ซื้อเครดิตหรือจ่ำยค่ำ แพคเกจสมำชิกแล้ว มีผลในทำงลบอย่ำงรุนแรงต่อท่ำน หรือ
 • (iii) ท่ำนไม่สำมำรถใช้บริกำรได้เนื่องจำกเรำระงับหรือหยุดให้บริกำร (เว้นแต่ในกรณีเหตุ สุดวิสัย)

<tos-h4-indent>5. ทรพั ยส์ินทำง ปัญญำ<tos-h4-indent>

 • 5.1 ควำมเป็นเจ้ำของ เรำ ผู้ให้อนุญำตแก่เรำ หรือผู้ให้บริกำรของเรำ เป็นเจ้ำของ อนุญำตให้ใช้ หรือเป็น ผู้ควบคุมสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำที่มีอยู่ในเนื้อหำ รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงข้อควำม ซอฟต์แวร์ โค้ด สคริปต์ เว็บเพจ ดนตรี เสียง ภำพถ่ำย วิดีโอ รูปภำพ ส่วนต่อประสำนกับผู้ใช้ที่เป็นรูปภำพ แบบฟอร์ม แผนภูมิ หรือวัสดุอื่นที่มีอยู่ในแอป เว็บไซต์ หรือบริกำร (เรียกรวมกันว่ำ “วัสดุ”) เรำขอสงวนสิทธิที่จะ บังคับตำมสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของเรำได้เท่ำที่กฎหมำยอนุญำต
 • 5.2 ข้อจ ำกัดกำรใช้ ห้ำมท ำซ ้ำ ท ำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส แปลงรหัส แยกส่วน ดัดแปลง แจกจ่ำย เผยแพร่ซ ้ำ แสดงผล เผยแพร่ ท ำไฮเปอร์ลิงก์ คัดลอกหน้ำจอ น ำส่วนของแอป/เว็บไซต์ไปแสดงไว้บน แอป/เว็บไซต์อื่น (framing) โอน หรือส่งส่วนใด ๆ ของวัสดุใด ๆ ไม่ว่ำในลักษณะหรือโดยวิธีกำรใด หรือ จัดเก็บวัสดุไว้ในระบบกู้คืนข้อมูล หรือติดตั้งวัสดุไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ใด ๆ โดยไม่ได้รับ อนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกเรำหรือเจ้ำของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน ภำยใต้บังคับของข้อ 5.4 ท่ำน จะได้รับอนุญำตให้ดำวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้วัสดุเฉพำะเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวซึ่งไม่ใช่เพื่อกำรค้ำ เท่ำนั้น โดยมีเงื่อนไขว่ำท่ำนจะต้องไม่แก้ไขวัสดุ และเรำหรือเจ้ำของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องจะแสดง ข้อควำมสงวนลิขสิทธิ์และสิทธิควำมเป็นเจ้ำของอื่น ๆ ทั้งปวงไว้บนวัสดุดังกล่ำว
 • 5.3 เครื่องหมำยกำรค้ำ เครื่องหมำยกำรค้ำที่ให้ค ำจ ำกัดควำมไว้หมำยถึงเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียน และเครื่องหมำยกำรค้ำที่ไม่ได้จดทะเบียนของเรำหรือของบุคคลภำยนอก แอป เว็บไซต์ และข้อก ำหนด ฉบับนี้ไม่ได้เป็นกำรให้อนุญำตหรือให้สิทธิไม่ว่ำโดยนัย โดยกฎหมำยปิดปำก หรือโดยประกำรอื่น ใน กำรน ำเครื่องหมำยกำรค้ำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริกำรไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษร จำกเรำหรือจำกเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงกำรน ำเครื่องหมำยกำรค้ำใด ๆ ดังกล่ำว ไปใช้เป็นเมตำแท็กหรือเป็นลิงก์ที่เชื่อมโยงโดยตรงไปยังวัสดุที่อยู่บนแอปหรือเว็บไซต์อื่นใด (Hotlink))
 • 5.4 กำรปลดเปลื้องสิทธิและกำรสละสิทธิเพื่อเป็นกำรตอบแทนกำรที่เรำให้บริกำรแก่ท่ำน และโดยไม่มี กำรตอบแทนใด ๆ เพิ่มเติมจำกเรำอีก โดยหนังสือฉบับนี้ ท่ำน
 1. รับทรำบว่ำเรำมุ่งหมำยให้ท่ำนใช้ยำนพำหนะในสถำนที่สำธำรณะ (รวมถึงในงำนกิจกรรม ประชำสัมพันธ์ที่เรำจัดขึ้น หรือในสถำนที่ที่เรำให้บริกำร) และเรำอำจถ่ำยภำพ ถ่ำยวิดีโอ หรือ บันทึกกำรใช้บริกำรของท่ำนไว้ในสื่อใด ๆ และในลักษณะหรือโดยใช้วิธีใด ๆ ไม่ว่ำที่มีอยู่ใน ปัจจุบันหรือจะพัฒนำขึ้นในอนำคต และ
 2. ตกลงและยินยอมให้เรำน ำภำพ เสียง และ/หรือรูปร่ำงลักษณะของท่ำนที่ปรำกฏอยู่ในรูปถ่ำย วิดีโอ และ/หรือกำรบันทึกประเภทอื่นดังต่อไปนี้ ไปใช้และท ำซ ้ำในทั ่วโลกและตลอดไป ไม่ว่ำใน สื่อประชำสัมพันธ์และสื่อโฆษณำใด ๆ
 • (i) ตำมที่กล่ำวถึงในข้อ 5.4(เอ) หรือ
 • (ii) ที่ท่ำนได้โพสต์ อัปโหลด จัดให้ หรือท ำให้มีอยู่ด้วยวิธีอื่นใดใน
 • • (เอ) แอป เว็บไซต์ หรือช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์ใด ๆ ของเรำ หรือ
 • • (บี) แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ใด ๆ ซึ่ง (i) มีกำรติดแท็กชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ ของเรำหรือสิ่งอื่นที่สื่อถึงเรำ เช่น #beam #ridebeam หรือค ำอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน หรือ (ii) เกี่ยวข้องกับกำรใช้บริกำรของท่ำน เท่ำที่กฎหมำยไม่ได้ห้ำมไว้

<tos-h4-indent>6. กำรขับขี่เป็นกลุ่ม(Group Ride)<tos-h4-indent>

 • 6.1 หำกท่ำนในฐำนะเจ้ำของบัญชีบนเว็บไซต์หรือบนแอปของเรำ (“เจ้ำของบัญชี”) เริ่มกำรขับขี่เป็นกลุ่มใน บริกำรของเรำผ่ำนทำงกำรใช้แอปของเรำ (“กำรขับขี่เป็นกลุ่ม”) ท่ำนจะต้อง
 1. ยอมรับกำรแต่งตั้งในข้อ 6.2 และตกลงว่ำท่ำนจะกระท ำกำรในฐำนะตัวแทนของผู้ขับขี่รำยอื่น ๆ แต่ละรำยในกำรขับขี่เป็นกลุ่ม (แต่ละรำยจะเรียกว่ำ “ผู้ขับขี่เป็นกลุ่ม”) ในกำรยอมรับข้อก ำหนด ฉบับนี้และนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของเรำ เพื่อวัตถุประสงค์ส ำหรับกำรที่บุคคลดังกล่ำวจะใช้ บริกำรในกำรขับขี่เป็นกลุ่ม
 2. รับรองและยืนยันว่ำ ในขั้นตอนกำรเริ่มกำรขับขี่เป็นกลุ่ม ผู้ขับขี่เป็นกลุ่มแต่ละรำยได้ระบุชื่อและ ข้อมูลอื่น ๆ ของตนเองที่ถูกต้อง ไว้บนแอปของเรำตำมที่ร้องขอ และบุคคลดังกล่ำวได้ยอมรับ และตกลงตำมข้อก ำหนดฉบับนี้และนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของเรำด้วยตนเองแล้ว
 3. ยอมรับและตกลงว่ำท่ำนจะรับผิดส ำหรับกำรสูญเสีย ควำมเสียหำย หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่ เกิดจำกหรือเกี่ยวข้องกับกำรขับขี่เป็นกลุ่ม (ไม่ว่ำเกิดจำกท่ำนเองหรือผู้ขับขี่เป็นกลุ่มรำยอื่น)
 4. ยอมรับและตกลงว่ำจะช ำระค่ำใช้จ่ำย ค่ำบริกำร หรือค่ำธรรมเนียมทั้งปวงส ำหรับกำรใช้บริกำร โดยท่ำนและผู้ขับขี่เป็นกลุ่มแต่ละรำยในกำรขับขี่เป็นกลุ่ม และเงินจ ำนวนดังกล่ำวจะเรียกเก็บ ไปที่บัญชีของท่ำนส ำหรับกำรช ำระเงินต่อไป
 5. รับรองและยืนยันว่ำผู้ขับขี่ทุกรำยในกำรขับขี่เป็นกลุ่ม (รวมถึงท่ำนและผู้ขับขี่เป็นกลุ่มแต่ละ รำย) มีอำยุ 20 ปีหรือมำกกว่ำนั้น หรืออยู่ภำยใต้กำรดูแลของบิดำ/มำรดำหรือผู้ปกครองตำม กฎหมำยหำกมีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีและ
 6. รับรองและยืนยันว่ำ
 • (i) จะไม่มีผู้ขับขี่ที่ยังไม่ได้ระบุชื่อว่ำเป็นผู้ขับขี่เป็นกลุ่มและยังไม่ได้ยอมรับข้อก ำหนดฉบับ นี้ผ่ำนทำงแอปของเรำที่ขับขี่ยำนพำหนะในกำรขับขี่เป็นกลุ่ม และ
 • (ii) รถสกูตเตอร์ 1 คันจะมีผู้ขับขี่ไม่เกิน 1 คน ตลอดระยะเวลำของกำรขับขี่เป็นกลุ่ม
 • 6.2 หำกท่ำนเข้ำถึงบริกำรในฐำนะผู้ขับขี่เป็นกลุ่มในกำรขับขี่เป็นกลุ่มที่เริ่มโดยเจ้ำของบัญชีรำยหนึ่ง ท่ำนขอ
 1. แต่งตั้งเจ้ำของบัญชีอย่ำงไม่สำมำรถเพิกถอนได้ให้เป็นตัวแทนของท่ำนในกำรยอมรับ ข้อก ำหนดฉบับนี้และนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของเรำในนำมของท่ำน รวมทั้งในเรื่องเกี่ยวกับ กำรใช้บริกำรของท่ำนส ำหรับกำรขับขี่เป็นกลุ่ม
 2. ยืนยันและรับทรำบว่ำ โดยไม่ค ำนึงถึงกำรแต่งตั้งในข้อ 6.2(เอ) กำรที่ท่ำนยอมรับอย่ำงชัดแจ้ง ผ่ำนทำงแอปของเรำจะถือว่ำท่ำนยอมรับข้อก ำหนดกำรให้บริกำรฉบับนี้และนโยบำยควำมเป็น ส่วนตัวของเรำในฐำนะตัวกำร
 3. ยอมรับและตกลงว่ำท่ำนจะรับผิดส ำหรับกำรสูญเสีย ควำมเสียหำย หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่ เกิดจำกหรือเกี่ยวข้องกับกำรใช้บริกำรของท่ำนในกำรขับขี่เป็นกลุ่ม

<tos-h4-indent>7. แพคเกจสมำชิก<tos-h4-indent>

 • 7.1 ท่ำนสำมำรถซื้อแพคเกจสมำชิกและ/หรือบัตรผ่ำนที่อำจมีกำรเสนอบนเว็บไซต์หรือผ่ำนทำงแอปได้ (แต่ ละประเภทจะเรียกว่ำ “แพคเกจสมำชิก”)
 • 7.2 รำคำ สิทธิ ข้อจ ำกัด และข้อก ำหนดหรือเงื่อนไขที่ใช้บังคับอื่นใดส ำหรับแพคเกจสมำชิกจะเป็นไปตำมที่ ระบุไว้ในแอปหรือบนเว็บไซต์
 • 7.3 หำกแพคเกจสมำชิกต่ออำยุโดยอัตโนมัติหลังจำกแพคเกจสมำชิกสิ้นสุดลง ท่ำนจะถูกเรียกเก็บเงินเต็ม จ ำนวนทันทีส ำหรับกำรต่ออำยุแพคเกจสมำชิก เว้นแต่ท่ำนจะได้เปลี่ยนตัวเลือกดังกล่ำวก่อนที่จะมีกำร ต่ออำยุแพคเกจสมำชิก ท่ำนสำมำรถเปลี่ยนตัวเลือกกำรต่ออำยุแพคเกจสมำชิกอัตโนมัติได้ทุกเมื่อ เว้น แต่จะมีระยะเวลำขั้นต ่ำตำมที่ระบุไว้ส ำหรับแพคเกจสมำชิกนั้น ๆ

<tos-h4-indent>8. เครดิต<tos-h4-indent>

 • 8.1 ท่ำนสำมำรถซื้อเครดิตส ำหรับใช้กับบริกำรที่อำจมีกำรเสนอบนเว็บไซต์หรือผ่ำนทำงแอปได้ (“เครดิต”)
 • 8.2 รำคำ สิทธิ ข้อจ ำกัด และข้อก ำหนดหรือเงื่อนไขที่ใช้บังคับอื่นใดส ำหรับเครดิตจะเป็นไปตำมที่ระบุไว้ใน แอปหรือบนเว็บไซต์
 • 8.3 เว้นแต่เมื่อก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น
 1. เครดิตจะไม่สำมำรถใช้ร่วมกับกำรส่งเสริมกำรขำยหรือข้อเสนออื่นใด และจะสำมำรถใช้ได้ เฉพำะในประเทศที่มีกำรซื้อเครดิตเท่ำนั้น
 • 8.4 ภำยใต้บังคับของกฎหมำยผู้บริโภคที่ใช้บังคับ เครดิตที่ยังไม่ได้ใช้ใด ๆ จะหมดอำยุ 2 ปีหลังจำกวันซื้อ

<tos-h4-indent>9. ยำนพำหนะสูญ หำย ถูกขโมย ถูก ยึด และจอดอย่ำง ไม่ถูกต้อง<tos-h4-indent>

 • 9.1 เรำขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรที่จ ำเป็นทั้งปวงที่เรำอำจท ำได้ตำมกฎหมำย หำกตำมควำมเห็นตำม สมควรของเรำ เรำเห็นว่ำยำนพำหนะที่อยู่ในควำมครอบครองของท่ำนหรือที่ท่ำนได้เช่ำไปถูกจอดอย่ำง ไม่ถูกต้อง ได้รับควำมเสียหำย (ยกเว้นควำมเสื่อมจำกกำรใช้งำนทั ่วไป) สูญหำย ถูกขโมย หรือถูกยึด ไว้โดยประกำรอื่น รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรด ำเนินกำรต่อไปนี้
 1. ให้ท่ำนรับผิด และเรียกเก็บเงินจำกท่ำนผ่ำนวิธีช ำระเงินที่ท่ำนใช้ในระบบของเรำส ำหรับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมยำนพำหนะที่เสียหำย
 2. ให้ท่ำนรับผิด และเรียกเก็บเงินจำกท่ำนผ่ำนวิธีช ำระเงินที่ท่ำนใช้ในระบบของเรำส ำหรับ (i) ค่ำใช้จ่ำยเต็มจ ำนวนในกำรเปลี่ยนทดแทนยำนพำหนะ (ii) ค่ำบริกำรส ำหรับกำรใช้งำนที่ค้ำง ช ำระ (iii) ค่ำใช้จ่ำยและเงินที่มีกำรเรียกเก็บจำกเรำเพื่อท ำให้กลับสู่สภำพเดิม (iv) ดอกเบี้ย และ (v) ค่ำใช้จ่ำยหรือเงินอื่นใดที่เรียกเก็บส ำหรับยำนพำหนะที่จอดไม่ถูกต้อง สูญหำย ถูกขโมย หรือถูกยึดไว้โดยประกำรอื่น
 3. แจ้งควำมต่อเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจเพื่อด ำเนินคดีกับท่ำน และ/หรือ
 4. เริ่มด ำเนินคดีและกระบวนกำรต่ำง ๆ ต่อท่ำนเพื่อให้กลับสู่สภำพเดิม
 • 9.2 หำกเรำเห็นว่ำยำนพำหนะจอดไม่ถูกต้อง ได้รับควำมเสียหำย สูญหำย ถูกขโมย หรือถูกยึดไว้โดย ประกำรอื่นในขณะที่อยู่ในควำมครอบครองของท่ำน หรือเป็นผลจำกกำรที่ท่ำนเช่ำยำนพำหนะดังกล่ำว เรำขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกไม่ให้ท่ำนเข้ำถึงบริกำร ซึ่งรวมถึงบัญชีทั้งปวงที่เรำมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่ำอำจเกี่ยวข้องกับบัญชีที่มีกำรกระท ำควำมผิด

<tos-h4-indent>10. กำรจ ำกัดควำม รบัผิดชอบและ ควำมรบัผิดของ เรำ<tos-h4-indent>

 • 10.1 กำรไม่รับรองหรือรับประกัน แอป เว็บไซต์ บริกำร ยำนพำหนะ และวัสดุต่ำง ๆ จัดให้ “ตามสภาพ” และ “ตามความพร้อมในการให้บริการ” ข้อมูลทั้งปวงที่อยู่ในแอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำร จัดให้เพื่อ เป็นข้อมูลเท่ำนั้น เรำไม่รับรองหรือรับประกันไม่ว่ำประเภทใด ไม่ว่ำโดยนัย โดยชัดแจ้ง หรือตำม กฎหมำย ส ำหรับแอป เว็บไซต์ บริกำร ยำนพำหนะ หรือวัสดุ รวมถึงกำรรับประกันว่ำจะไม่มีกำรละเมิด สิทธิของบุคคลภำยนอก กรรมสิทธิ์ ควำมเหมำะสมส ำหรับกำรใช้ทั ่วไปหรือกำรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ เฉพำะอย่ำง ทั้งนี้ โดยไม่เป็นกำรกระทบต่อขอบเขตของข้อควำมก่อนหน้ำนี้ เรำไม่รับประกันว่ำ
 1. ข้อมูลทั้งปวงที่อยู่ในแอป เว็บไซต์ บริกำร หรือวัสดุมีควำมถูกต้อง ทันท่วงทีเพียงพอ มีมูลค่ำ ทำงกำรค้ำ หรือครบถ้วน
 2. แอป เว็บไซต์ บริกำร หรือวัสดุใด ๆ ที่จัดให้จะจัดให้ได้อย่ำงต่อเนื่อง มีควำมปลอดภัย หรือไม่มี ข้อผิดพลำดหรือควำมขำดตกบกพร่อง หรือควำมช ำรุดบกพร่องใด ๆ ที่พบจะได้รับกำรแก้ไข
 3. แอป เว็บไซต์ หรือบริกำร หรือวัสดุจะไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโค้ด เอเจนต์ โปรแกรม หรือ มำโครที่เป็นอันตรำย มีลักษณะท ำลำย หรือก่อควำมเสียหำย และ
 4. ข้อมูลใด ๆ ที่ส่งโดยท่ำนหรือส่งถึงท่ำนผ่ำนทำงแอปหรือเว็บไซต์จะมีควำมปลอดภัย ทั้งนี้ท่ำน ยอมรับควำมเสี่ยงว่ำข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือรับทำงแอปหรือเว็บไซต์อำจมีบุคคลภำยนอกเข้ำถึง โดยไม่ได้รับอนุญำต และ/หรือเรำหรือเจ้ำหน้ำที่ พนักงำน หรือตัวแทนของเรำอำจเปิดเผยต่อ บุคคลภำยนอกที่แอบอ้ำงว่ำเป็นท่ำนหรือกระท ำกำรแทนท่ำนได้กำรส่งข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต และอีเมลอำจมีควำมไม่ต่อเนื่อง หยุดชะงัก ล่ำช้ำเนื่องจำกกำรจรำจรบนอินเทอร์เน็ต หรืออำจ เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอันเนื่องมำจำกลักษณะอันเป็นสำธำรณะของอินเทอร์เน็ต
 • 10.2 กำรใช้งำนด้วยควำมเสี่ยงของท่ำนเอง ควำมเสี่ยงต่อกำรเสียชีวิต ควำมพิกำร หรือกำรบำดเจ็บ หรือ กำรสูญเสีย ควำมเสียหำย ค่ำปรับ หรือสิทธิเรียกร้องอันเกิดจำกกำรใช้แอป เว็บไซต์ บริกำร ยำนพำหนะ และ/หรือวัสดุล้วนเป็นควำมเสี่ยงของท่ำนเองและเรำจะไม่ต้องรับผิดแต่อย่ำงใด เท่ำที่ กฎหมำยที่ใช้บังคับอนุญำต คู่สัญญำฝ่ำยบีมจะไม่ต้องรับผิดต่อท่ำนส ำหรับกำรเสียชีวิต ควำมพิกำร หรือกำรบำดเจ็บ หรือกำรสูญเสีย ควำมเสียหำย ค่ำปรับ หรือสิทธิเรียกร้อง (รวมถึงค่ำเสียหำยทำงตรง ค่ำเสียหำยทำงอ้อม ค่ำเสียหำยตำมสัญญำ ค่ำเสียหำยพิเศษ ค่ำเสียหำยที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือ ค่ำเสียหำยเชิงลงโทษใด ๆ หรือกำรสูญเสียทำงธุรกิจ หรือสิทธิเรียกร้องส ำหรับควำมเสียหำยต่อ ทรัพย์สิน กำรขำดก ำไร หรือกำรเสียโอกำสในกำรใช้) ไม่ว่ำเกิดขึ้นในลักษณะใดหรืออย่ำงไรก็ตำม (โดยไม่ค ำนึงถึงรูปแบบของกำรด ำเนินกำร) ซึ่งเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องในทำงตรงหรือทำงอ้อมกับ
 1. กำรเข้ำถึง กำรใช้ และ/หรือกำรไม่สำมำรถใช้แอป เว็บไซต์ บริกำร ยำนพำหนะ และ/หรือวัสดุ
 2. กำรอำศัยข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในแอปและ/หรือเว็บไซต์ ท่ำนไม่ควรกระท ำกำรโดยอำศัยข้อมูล ดังกล่ำวโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำวก่อน
 3. ควำมล้มเหลว ควำมบกพร่อง กำรละเว้น ควำมไม่ต่อเนื่องของระบบ เซิร์ฟเวอร์ หรือกำร เชื่อมต่อ ควำมล่ำช้ำในกำรส่ง ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโค้ด เอเจนต์ โปรแกรม หรือมำโครที่ อันตรำย มีลักษณะท ำลำย หรือก่อควำมเสียหำย และ
 4. กำรใช้หรือกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ บริกำร ข้อมูล แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือรหัสต้น ทำงอื่นใดของบุคคลภำยนอกที่เชื่อมโยงไปยังหรือเข้ำถึงได้จำกแอปและ/หรือเว็บไซต์ แม้ว่ำเรำ เจ้ำหน้ำที่ ตัวแทน หรือพนักงำนของเรำอำจได้รับแจ้งหรืออำจคำดกำรณ์ได้ว่ำมีควำมเป็นไปได้ ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำวก็ตำม
 • 10.3 กำรใช้ยำนพำหนะโดยด้วยควำมเสี่ยงของท่ำนเอง โดยไม่เป็นกำรจ ำกัดควำมในข้อ 11.1 และ 11.2 ด้ำนล่ำง ท่ำนตกลงว่ำท่ำนจะรับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียวต่อกำรเสียชีวิต ควำมพิกำร หรือกำร บำดเจ็บ หรือกำรสูญเสีย ควำมเสียหำย ค่ำปรับ ค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือสิทธิเรียกร้องที่เกิดจำก กำรใช้ยำนพำหนะ ไม่ว่ำจะคำดกำรณ์ไว้ก่อนได้หรือไม่
 • 10.4 กำรจำ กดัควำมรบัผิด โดยไม่ค ำนึงถึงข้อสัญญำอื่นใดในข้อก ำหนดฉบับนี้ ควำมรับผิดโดยรวมสูงสุด ของเรำส ำหรับสิทธิเรียกร้อง คดีควำม ข้อเรียกร้อง กำรด ำเนินคดี หรือกระบวนกำรตำมกฎหมำยใด ๆ ทั้งปวงตำมข้อก ำหนดฉบับนี้หรือที่เกิดจำกหรือเกี่ยวข้องกับข้อก ำหนดฉบับนี้ หรือที่เกี่ยวข้องหรือ เกี่ยวเนื่องกับแอป เว็บไซต์ บริกำร ยำนพำหนะ และ/หรือวัสดุใด ๆ ไม่ว่ำเกิดจำกกำรกระท ำหรือ เหตุกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือกำรกระท ำหรือเหตุกำรณ์หลำยอย่ำงที่เกี่ยวโยงกันและเกิดจำกกำร กระท ำหรือกำรงดเว้นกำรกระท ำครั้งเดียวกัน ไม่ว่ำตำมสัญญำ โดยประมำทเลินเล่อ ละเมิด หรือโดย ประกำรอื่น จะมีจ ำนวนเท่ำกับ (i) กำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยตำมจริง (ไม่รวมค่ำเสียหำยทำงอ้อม ค่ำเสียหำยตำมสัญญำ ค่ำเสียหำยพิเศษ ค่ำเสียหำยที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่ำเสียหำยเชิงลงโทษ) ที่เกิด ต่อท่ำน ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจำกกำรกระท ำโดยเจตนำหรือควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของเรำใน กำรให้บริกำร หรือ (ii) ยอดเงินโดยรวมทั้งสิ้นที่เรำได้รับจำกท่ำนในช่วง 12 เดือนก่อนเกิดเหตุกำรณ์ แรกที่ก่อให้เกิดค่ำเสียหำยหรือควำมรับผิดใด ๆ แล้วแต่ว่ำจ ำนวนใดจะน้อยกว่ำ
 • 10.5 กำรรำยงำน ท่ำนต้องรำยงำนเหตุกำรณ์ อุบัติเหตุ กำรชน กำรบำดเจ็บ ควำมเสียหำย กำรสูญหำย หรือกำรขโมยยำนพำหนะใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้เรำทรำบโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะสำมำรถท ำได้

<tos-h4-indent>11. กำรประกันภัย<tos-h4-indent>

 • 11.1 ควำมปลอดภัยและควำมสบำยใจของท่ำนเป็นเรื่องส ำคัญส ำหรับเรำ อย่ำงไรก็ดีประกันภัยที่เรำจัดท ำ อำจไม่คุ้มครองท่ำนส ำหรับกำรบำดเจ็บ อันตรำย ควำมเสียหำย หรือกำรสูญเสียที่ท่ำนอำจได้รับจำก อุบัติเหตุ (หรือเกี่ยวข้องโดยประกำรอื่นกับกำรใช้บริกำรโดยท่ำน) เรำจึงขอแนะน ำให้ท่ำนพิจำรณำท ำ ประกันภัยของท่ำนเองด้วย
 • 11.2 ท่ำนรับทรำบว่ำกำรใช้บริกำรโดยฝ่ำฝืนข้อก ำหนดฉบับนี้หรือข้อก ำหนดของหน่วยงำนระดับท้องถิ่น ภูมิภำค หรือระดับรัฐ อำจท ำให้ควำมคุ้มครองประกันภัย อุบัติเหตุหรือควำมรับผิดทั้งปวงตกเป็นโมฆะ (หำกกฎหมำยอนุญำต) และท ำให้ท่ำนต้องรับผิดชอบต่อกำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยทั้งปวงที่เกิดขึ้น ต่อหรือเกี่ยวข้องกับกำรใช้บริกำรของท่ำน เท่ำที่กำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับกำร ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญำตดังกล่ำว

<tos-h4-indent>12. กำรชดใช้ควำม เสียหำย<tos-h4-indent>

 • 12.1 โดยไม่เป็นกำรจ ำกัดขอบเขตของข้อสัญญำใด ๆ ในข้อก ำหนดฉบับนี้ ผู้ใช้จะต้องชดใช้ปกป้องและ รักษำไม่ให้คู่สัญญำฝ่ำยบีมเสียหำยจำกกำรสูญเสีย ค่ำเสียหำย ค่ำปรับ หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งปวง ที่คู่สัญญำฝ่ำยบีมอำจได้รับ หรือที่บุคคลใด ๆ อำจริเริ่มคดี ยื่นฟ้อง ยื่นต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เตรียม ด ำเนินกำร กล่ำวอ้ำง หรือก่อตั้งขึ้น และไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม เกิดขึ้น (ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม) จำก เกี่ยวข้องกับ หรือด้วยเหตุที่ (i) เกิดกำรเสียชีวิต กำรบำดเจ็บ กำรสูญเสีย หรือควำมเสียหำยต่อ ทรัพย์สิน จำกกำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรของผู้ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับกำรครอบครอง ใช้ หรือใช้ งำนยำนพำหนะ (ii) กำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรด้วยควำมประมำทเลินเล่อและ/หรือขำดกำร ไตร่ตรอง หรือกำรหลอกลวง กำรท ำผิดสัญญำโดยเจตนำ หรือกำรกระท ำผิดโดยเจตนำของผู้ใช้ และ/ หรือ (iii) กำรฝ่ำฝืน หรือกำรไม่ปฏิบัติตำม หรือควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดฉบับนี้หรือ กฎหมำยที่ใช้บังคับใด ๆ โดยผู้ใช้ รวมถึงกฎ ระเบียบปฏิบัติและ/หรือแนวปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงำน รัฐ หน่วยงำนทำงปกครอง หรือหน่วยงำนก ำกับดูแล

<tos-h4-indent>13. ไฮเปอรล์ิงก์กำร แจ้งเตือน และ โฆษณำ<tos-h4-indent>

 • 13.1 ไฮเปอรล์ิงก์เพื่อควำมสะดวกของท่ำน เรำอำจแสดงไฮเปอร์ลิงก์ที่น ำไปสู่เว็บไซต์หรือเนื้อหำอื่น ๆ บน อินเทอร์เน็ตที่เป็นของหรือด ำเนินกำรโดยบุคคลภำยนอก เว็บไซต์หรือเนื้อหำดังกล่ำวไม่ได้อยู่ภำยใต้ กำรควบคุมของเรำ และเรำไม่ต้องรับผิดหำกเนื้อหำนั้นผิดพลำด ขำดตกบกพร่อง ล่ำช้ำ มีกำรหมิ่น ประมำท ใส่ร้ำย กล่ำวร้ำย ไม่เป็นควำมจริง ลำมก อนำจำร หยำบคำย ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมำะสมโดย ประกำรอื่น หรือรับผิดต่อผลที่เกิดจำกกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อผ่ำนลิงก์กำรแสดงไฮเปอร์ ลิงก์ไปสู่เว็บไซต์หรือเนื้อหำอื่นใดดังกล่ำวไม่ใช่กำรสนับสนุนหรือรับรองควำมถูกต้องของเว็บไซต์หรือ เนื้อหำนั้น และท่ำนตกลงว่ำกำรเข้ำถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหำดังกล่ำวเป็นควำมเสี่ยงของท่ำนเอง
 • 13.2 กำรแจ้งเตือน ท่ำนอำจได้รับกำรแจ้งเตือนเป็นครั้งครำวผ่ำนทำงอีเมลและ/หรือหน้ำจอป๊ อปอัปใน แอปหรือเบรำว์เซอร์ของท่ำน เรำไม่รับประกันเกี่ยวกับกำรจัดส่ง ควำมทันท่วงที หรือควำมถูกต้องของ กำรแจ้งเตือน เรำขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำรแจ้งเตือนใด ๆ หรือหยุดให้บริกำรเนื้อหำบำง ประกำร หรือกำรส่งเสริมกำรขำยที่โฆษณำอยู่ในกำรแจ้งเตือนได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือบอก กล่ำวก่อน เรำไม่ต้องรับผิดต่อท่ำนหรือบุคคลอื่นใดส ำหรับกำรสูญเสีย ค่ำเสียหำย ค่ำปรับ หรือสิทธิ เรียกร้องที่เกิดจำก
 1. กำรไม่จัดส่ง ควำมล่ำช้ำในกำรจัดส่ง หรือกำรจัดส่งกำรแจ้งเตือนผิด
 2. เนื้อหำกำรแจ้งเตือนที่ไม่ถูกต้อง หรือ
 3. กำรที่ท่ำนใช้หรืออำศัยเนื้อหำของกำรแจ้งเตือนเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงวัตถุประสงค์ใน กำรลงทุนและทำงธุรกิจ
 • 13.3 กำรโฆษณำ เรำอำจแสดงแบนเนอร์ โปรแกรมจำวำขนำดเล็ก และ/หรือสิ่งอื่น ๆ บนแอปและ/หรือ เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรของเรำ (หรือของบริษัทในเครือของ เรำ) เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ท่ำนจะไม่มีสิทธิได้รับกำรจ่ำยเงิน ค่ำธรรมเนียม และ/หรือค่ำคอมมิชชั่น จำกวัสดุโฆษณำหรือวัสดุส่งเสริมกำรขำยอื่น ๆ ดังกล่ำว

<tos-h4-indent>14. กำรรักษำ ควำมลับและ ข้อมูลส่วนบุคคล<tos-h4-indent>

 • 14.1 ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือรำยละเอียดทั้งปวงที่ท่ำนส่งหรือให้ซึ่งเกี่ยวข้องกับ กำรเข้ำถึงหรือใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำร หรือที่ได้เก็บรวบรวมจำกกำรที่ท่ำนเข้ำถึงหรือใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำร จะถูกน ำไปใช้ เก็บรวบรวม และ/หรือเปิดเผยโดยบีมตำมรำยละเอียดที่แสดง ไว้ในนโยบำยด้ำนควำมเป็นส่วนตัวของเรำ

<tos-h4-indent>15. กำรเลิกสญั ญำ<tos-h4-indent>

 • 15.1 กำรเลิกสญั ญำโดยเรำ เรำอำจยุติกำรใช้งำนของท่ำน และจ ำกัดหรือปิดกำรเข้ำถึงของท่ำนไปยังแอป เว็บไซต์ ยำนพำหนะ และ/หรือบริกำร และ/หรือปิดกำรใช้งำนข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำม ปลอดภัยของท่ำน โดยมีผลทันทีหลังจำกที่ได้บอกกล่ำวแก่ท่ำนหำกเรำเชื่อว่ำท่ำนได้ฝ่ำฝืนหรือกระท ำ กำรขัดกับข้อก ำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดฉบับนี้ หรือหำกเรำหรือหน่วยงำนก ำกับ ดูแลใด ๆ เห็นว่ำเป็นกำรไม่เหมำะสมที่จะให้บริกำรต่อไป หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตำมตำมดุลพินิจของ เรำแต่เพียงผู้เดียวซึ่งถือเป็นที่สุด
 • 15.2 กำรเลิกสญั ญำโดยท่ำน ท่ำนอำจปิดบัญชีของท่ำนได้โดยกำรบอกกล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรมำยังเรำ ล่วงหน้ำ 7 วัน
 • 15.3 ผลของกำรเลิกสญั ญำ กำรปิดบัญชีของท่ำน กำรยุติกำรใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำรไม่ว่ำด้วย เหตุผลใด จะไม่ส่งผลให้สิทธิของเรำที่มีอยู่ก่อนหน้ำกำรปิดบัญชีหรือยุติกำรใช้ดังกล่ำว และหน้ำที่ของ ท่ำนตำมข้อก ำหนดฉบับนี้ที่ก ำหนดให้มีผลต่อไปหลังจำกกำรเลิกสัญญำ สิ้นสุดลง

<tos-h4-indent>16. กำรบอกกล่ำว<tos-h4-indent>

 • 16.1 กำรบอกกล่ำวโดยเรำ กำรบอกกล่ำวหรือกำรสื่อสำรอื่นทั้งปวงที่ส่งไปยังท่ำน
 1. ซึ่งจัดท ำลงในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ตำมที่เรำเลือก จะถือว่ำได้มีกำรบอกกล่ำว แก่ท่ำนในวันที่เผยแพร่ หรือ
 2. ซึ่งส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือน ำไปให้ไว้ยังที่อยู่ที่เรำทรำบล่ำสุด จะถือว่ำท่ำนได้รับแล้วใน วันที่สองหลังจำกวันที่ส่งไปรษณีย์หรือในวันที่ได้มีกำรน ำไปให้ไว้ยังที่อยู่ดังกล่ำว
 • 16.2 กำรบอกกล่ำวโดยท่ำน ท่ำนอำจส่งค ำบอกกล่ำวมำยังเรำได้โดยกำรท ำเป็นหนังสือและส่งไปยังที่อยู่ หรือที่อยู่อีเมลที่เรำก ำหนด และจะถือว่ำเรำได้รับก็ต่อเมื่อเรำได้รับค ำบอกกล่ำวนั้นแล้ว แม้เรำจะ พยำยำมที่จะตอบกลับค ำบอกกล่ำวจำกท่ำนทันที แต่เรำไม่อำจรับประกันได้ว่ำเรำจะตอบกลับท่ำน ทันทีเสมอ
 • 16.3 วิธีอื่น ๆ โดยไม่ค ำนึงถึงข้อ 16.1 และ 16.2 เรำอำจก ำหนดเป็นครั้งครำวให้ใช้วิธีอื่น ๆ ที่ได้รับกำร ยอมรับส ำหรับกำรบอกกล่ำว (รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงทำงอีเมลหรือกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำง อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ) รวมทั้งเวลำหรือเหตุกำรณ์ที่จะถือว่ำได้ท ำกำรบอกกล่ำวนั้นแล้ว

<tos-h4-indent>17. ข้อก ำหนดทั ่วไป<tos-h4-indent>

 • 17.1 กฎหมำยที่ใช้บังคับ กำรใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำร และข้อก ำหนดฉบับนี้ ให้บังคับและตีควำม ตำมกฎหมำยไทย และโดยหนังสือฉบับนี้ ท่ำนตกลงยอมรับเขตอ ำนำจแต่เพียงผู้เดียวของศำลไทย
 • 17.2 กำรแก้ไขเพิ่มเติม เรำขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และเปลี่ยนข้อก ำหนดฉบับนี้ และ/หรือ ข้อก ำหนดที่ใช้บังคับในประเทศอื่นได้ทุกเมื่อตำมที่เรำเห็นว่ำเหมำะสม โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
 1. โดยกำรปรับปรุงและโพสต์ข้อก ำหนดและ/หรือข้อก ำหนดที่ใช้บังคับในประเทศอื่นฉบับที่มีกำร ปรับปรุงแล้วไว้บนเว็บไซต์ www.ridebeam.com กำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเปลี่ยน ดังกล่ำวจะมีผลบังคับหลังจำกที่ได้โพสต์ข้อก ำหนดฉบับปรับปรุงแล้วไว้บนเว็บไซต์ www.ridebeam.com ไปแล้วห้ำ (5) วัน หรือ
 2. โดยกำรบอกกล่ำวผ่ำนทำงแอปและ/หรือเว็บไซต์ หรือโดยวิธีอื่นตำมที่เรำอำจก ำหนด (ซึ่งอำจ รวมถึงกำรบอกกล่ำวทำงอีเมล) เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนข้อก ำหนด และ/หรือข้อก ำหนดที่ใช้บังคับในประเทศอื่น กำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนดังกล่ำว จะมีผลบังคับในวันที่เรำก ำหนด
 • ท่ำนตกลงว่ำท่ำนมีควำมรับผิดชอบที่จะต้องทบทวนข้อก ำหนดเป็นประจ ำ รวมทั้งข้อก ำหนดที่ใช้บังคับในประเทศอื่นซึ่งใช้บังคับในประเทศอื่นซึ่งท่ำนมีกำรใช้เว็บไซต์ แอป และ/หรือบริกำร กำรที่ท่ำนใช้แอปเว็บไซต์ และ/หรือบริกำรต่อไปหลังจำกวันที่กำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนข้อก ำหนดดังกล่ำวมีผลบังคับใช้แล้ว ไม่ว่ำท่ำนจะได้ทบทวนข้อก ำหนดดังกล่ำวหรือไม่ จะถือว่ำท่ำนยินยอมและยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนข้อก ำหนดดังกล่ำว เรำสำมำรถใช้สิทธิของเรำในกำรเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดฉบับนี้ในลักษณะดังกล่ำวได้โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบุคคลหรือหน่วยงำนใดซึ่งไม่ได้เป็นคู่สัญญำตำมข้อก ำหนดฉบับนี้
 • 17.3 กำรมีผลผูกพันและเป็ นที่สุด ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำบันทึกใด ๆ (รวมถึงบันทึกบทสนทนำทำง โทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบริกำร ถ้ำมี) ซึ่งจัดเก็บไว้โดยเรำหรือผู้ให้บริกำรของเรำ ซึ่งเกี่ยวข้องหรือ เกี่ยวเนื่องกับแอป เว็บไซต์ และบริกำร จะมีผลผูกพันและมีผลบังคับเป็นที่สุดต่อท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ ใด ๆ ทั้งปวง และจะถือเป็นหลักฐำนอันเป็นที่ยุติเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่มีกำรส่งให้แก่กันระหว่ำงเรำกับ ท่ำน โดยหนังสือนี้ ท่ำนตกลงว่ำบันทึกดังกล่ำวทั้งปวงสำมำรถรับฟังเป็นหลักฐำนได้และท่ำนจะไม่ โต้แย้งหรือคัดค้ำนควำมเหมำะสมที่จะรับฟังเป็นหลักฐำน ควำมน่ำเชื่อถือ ควำมถูกต้อง หรือควำม แท้จริงของบันทึกดังกล่ำวเนื่องจำกกำรที่บันทึกนั้นอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้จำก ระบบคอมพิวเตอร์ และโดยหนังสือนี้ ท่ำนสละสิทธิใด ๆ ของท่ำน (ถ้ำมี) ในกำรคัดค้ำนเรื่องดังกล่ำว
 • 17.4 กำรจ้ำงช่วงและกำรมอบหมำยหน้ำที่ เรำขอสงวนสิทธิที่จะมอบหมำยหรือจ้ำงผู้รับจ้ำงช่วงให้ปฏิบัติ หน้ำที่ใด ๆ ของเรำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำร และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้ บริกำร ผู้รับจ้ำงช่วง และ/หรือตัวแทนใด ๆ ตำมข้อก ำหนดที่เรำเห็นว่ำเหมำะสม
 • 17.5 กำรโอนสิทธิท่ำนไม่อำจโอนสิทธิของท่ำนตำมข้อก ำหนดฉบับนี้ได้หำกไม่ได้รับควำมยินยอมเป็น หนังสือจำกเรำก่อน เรำอำจโอนสิทธิของเรำตำมข้อก ำหนดฉบับนี้ไปยังบุคคลภำยนอกใด ๆ ได้
 • 17.6 เหตุสุดวิสยั เรำไม่ต้องรับผิดต่อกำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่ ควำมผิดพลำด ควำมไม่ต่อเนื่อง หรือควำมล่ำช้ำ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเรำตำมข้อก ำหนดฉบับนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อก ำหนดฉบับนี้) หรือ ควำมไม่ถูกต้อง ควำมไม่สำมำรถอำศัยอ้ำงอิงได้ หรือควำมไม่เหมำะสมของเนื้อหำของแอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำร หำกเกิดขึ้นไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน และไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม จำก เหตุกำรณ์หรือควำมบกพร่องซึ่งอยู่นอกเหนือควำมควบคุมตำมสมควรของเรำ
 • 17.7 กำรแยกออกจำกกันได้ของสัญญำ กำรที่ข้อสัญญำใด ๆ ในข้อก ำหนดฉบับนี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผล บังคับ จะไม่กระทบหรือมีผลต่อควำมสมบูรณ์หรือกำรมีผลบังคับของข้อสัญญำส่วนที่เหลือของ ข้อก ำหนดฉบับนี้
 • 17.8 กำรสละสิทธิในกรณีที่ท่ำนฝ่ำฝืนข้อก ำหนดฉบับนี้ กำรที่เรำไม่บังคับตำมข้อก ำหนดฉบับนี้จะไม่ถือ เป็นกำรสละสิทธิในกำรบังคับตำมข้อก ำหนดฉบับนี้ และจะไม่กระทบต่อสิทธิในกำรบังคับตำม ข้อก ำหนดฉบับนี้ในภำยหลัง เรำจะยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและกำรเยียวยำของเรำในสถำนกำรณ์อื่นใด ที่ท่ำนฝ่ำฝืนข้อก ำหนดฉบับนี้
 • 17.9 สิทธิของบุคคลภำยนอก เว้นแต่เมื่อระบุไว้อย่ำงชัดแจ้ง ข้อก ำหนดฉบับนี้ไม่ได้เป็นกำรให้สิทธิใด ๆ แก่บุคคลภำยนอก และเท่ำที่กฎหมำยอนุญำต ตำมสัญญำฉบับนี้เรำไม่ต้องรับผิดไม่ว่ำในทำงใดต่อ บุคคลภำยนอกใด ๆ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ข้อ 17.9 นี้ไม่เป็นกำรกระทบต่อสิทธิของผู้รับโอนสิทธิที่ ได้รับอนุญำตตำมข้อก ำหนดฉบับนี้
 • 17.10 กำรระงบั ข้อพิพำท ผู้ใช้และบีมจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุดในกำรเจรจำต่อรองโดยสุจริตและใช้วิธี อย่ำงฉันมิตรในกำรระงับข้อพิพำท ควำมขัดแย้ง หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่อำจเกิดขึ้นจำกหรือโดย เกี่ยวข้องกับข้อก ำหนดฉบับนี้ หรือกำรฝ่ำฝืน กำรสิ้นสุด หรือควำมสมบูรณ์ของข้อก ำหนดฉบับนี้ หำก ไม่สำมำรถระงับข้อพิพำท ควำมขัดแย้ง หรือสิทธิเรียกร้องโดยฉันมิตรได้ จะต้องเสนอข้อพิพำท ควำม ขัดแย้ง หรือกำรเรียกร้องสิทธินั้นต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำรแห่งประเทศไทย (“สถำบัน อนุญำโตตุลำกำร”) เพื่อมีค ำชี้ขำดอันเป็นที่สุดตำมข้อบังคับสถำบันอนุญำโตตุลำกำรว่ำด้วยกำร อนุญำโตตุลำกำร (“ข้อบังคับว่ำด้วยกำรอนุญำโตตุลำกำร”) ที่มีผลบังคับในขณะนั้น โดยกำรอ้ำงถึง ข้อบังคับว่ำด้วยกำรอนุญำโตตุลำกำรนี้ ให้ถือว่ำข้อบังคับดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของข้อสัญญำนี้ด้วย ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำรตำมหลักกำรดังต่อไปนี้
 1. อนุญำโตตุลำกำรหนึ่งคน ซึ่งคู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยร่วมกันแต่งตั้งเมื่อได้หำรือกันแล้ว เป็น ผู้ด ำเนินกำร ในกรณีที่คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยไม่สำมำรถตกลงกันแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรได้ ให้ ประธำนของสถำบันอนุญำโตตุลำกำรเป็นผู้แต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำร ตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำร อนุญำโตตุลำกำร
 2. สถำนที่นั่งพิจำรณำส ำหรับกำรอนุญำโตตุลำกำรได้แก่กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย
 3. ภำษำที่ใช้ในกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรได้แก่ภำษำอังกฤษ
 4. ค ำชี้ขำดอนุญำโตตุลำกำรของสถำบันอนุญำโตตุลำกำรจะถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันต่อ คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำย ให้คู่สัญญำฝ่ ำยที่อนุญำโตตุลำกำรตัดสินชี้ขำดให้แพ้คดีรับผิดชอบ ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำอนุญำโตตุลำกำร

<tos-h4-indent>ค ำจ ำกัดควำมและกำรตีควำม<tos-h4-indent>

<p-indent>1. ค ำจ ำกัดควำม เว้นแต่บริบทจะก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น ให้ ค ำต่อไปนี้มีควำมหมำยดังต่อไปนี้ในข้อก ำหนดฉบับน<p-indent>

 • 1.1 “บริษทัในเครือ” ของบริษัทหนึ่ง ๆ หมำยถึง บุคคลใด ๆ ที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุม มีอ ำนำจควบคุม หรืออยู่ภำยใต้ กำรควบคุมร่วมกันกับบริษัทดังกล่ำวไม่ว่ำโดยทำงตรง หรือทำงอ้อม โดยค ำว่ำ “ควบคุม” หมำยถึงสิทธิในกำรใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนมำกกว่ำร้อยละ 50 (50%) ของ สิทธิออกเสียงลงคะแนนของฝ่ ำยบริหำรของบุคคล ดังกล่ำว และ/หรือกำรมีอ ำนำจไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ ทำงอ้อมในกำรจัดกำรหรือจัดให้มีกำรจัดกำรก ำหนดกำร บริหำรจัดกำรหรือนโยบำยของบุคคลดังกล่ำว
 • 1.2 “กำรแจ้งเตือน” หมำยถึง กำรเตือนโดยเฉพำะเจำะจง เกี่ยวกับเนื้อหำหรือกำรส่งเสริมกำรขำยที่จัดให้โดยเรำ
 • 1.3 “กฎหมำยที่ใช้บังคับ” หมำยถึง กฎหมำย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ประกำศ หรือแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับใด ๆ ของ ประเทศไทย
 • 1.4 “แอป” หมำยถึง โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ปัจจุบันใช้ชื่อว่ำ “Beam” หรือชื่ออื่นที่เรำอำจก ำหนดเป็นครั้งครำว
 • 1.5 “บีม” และ “เรำ” หมำยถึง บริษัท บีม โมบิลิตี้ (ประเทศ ไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
 • 1.6 “คู่สัญญำฝ่ ำยบีม” หมำยถึง บีมและบริษัทในเครือของ บีม รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ กรรมกำร พนักงำน ตัวแทน ผู้รับ จ้ำงอิสระ ผู้สืบสิทธิ และผู้รับโอนสิทธิของบีมและบริษัท ในเครือ
 • 1.7 “แนวปฏิบตัิ” หมำยถึง หลักเกณฑ์ที่เรำพัฒนำขึ้นและ ระบุไว้ในแอปและ/หรือเว็บไซต์ เพื่อก ำหนดรำยละเอียด ของนโยบำย ข้อก ำหนด ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวกับบริกำร (รวมถึงวิธีที่ผู้ใช้จะใช้และใช้งำน ยำนพำหนะ และรำยละเอียดของนโยบำยและข้อก ำหนด ของเรำ) ตำมที่เรำอำจแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งครำว
 • 1.8 “สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ” หมำยถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์เครื่องหมำยกำรค้ำและ เครื่องหมำยบริกำร สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ ชื่อโดเมน สิทธิ ในแบบผังภูมิของวงจรรวม แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจด ทะเบียน สิทธิในกำรออกแบบ สิทธิในฐำนข้อมูล ชื่อ ทำงกำรค้ำหรือชื่อธุรกิจ สิทธิคุ้มครองควำมลับทำงกำร ค้ำและข้อมูลอันเป็นควำมลับ สิทธิคุ้มครองค่ำควำมนิยม และชื่อเสียง และสิทธิอื่นทั้งปวงในควำมเป็นเจ้ำของใน ท ำนองเดียวกันหรือที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนค ำขอทั้งปวง เพื่อขอรับสิทธิข้ำงต้น ไม่ว่ำมีอยู่ในปัจจุบันหรือจะมีขึ้นใน อนำคต ไม่ว่ำที่ใดในโลก ไม่ว่ำได้รับจดทะเบียนแล้ว หรือไม่ รวมทั้งประโยชน์ สิทธิพิเศษ สิทธิในกำรฟ้องร้อง สิทธิในกำรได้รับค่ำเสียหำย และสิทธิในกำรได้รับกำร ชดใช้หรือกำรเยียวยำอื่น ๆ ส ำหรับกำรละเมิด กำรใช้ ในทำงที่ผิด หรือกำรฝ่ำฝืนสิทธิใด ๆ ข้ำงต้นนี้ ไม่ว่ำใน อดีต ปัจจุบัน หรือในอนำคต
 • 1.9 “วัสดุ” มีควำมหมำยตำมที่ให้ค ำจ ำกัดควำมไว้ในข้อ 5.1
 • 1.10 “รหัสผ่ำน” หมำยถึง รหัสผ่ำนที่ใช้กำรได้ที่ท่ำนใช้ ร่วมกับชื่อผู้ใช้เพื่อเข้ำถึงแอป และ/หรือเว็บไซต์ส่วนที่ ต้องใช้รหัสผ่ำนในกำรเข้ำถึง และ/หรือเว็บไซต์ส่วนที่มี กำรรักษำควำมปลอดภัย
 • 1.11 “นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว” หมำยถึง นโยบำยควำม เ ป็ น ส่ ว น ตัว ที่ร ะบุไว้ใน แอปแล ะ /หรือเว็บไซต์ (https://www.ridebeam.com/privacy-policy)
 • 1.12 “กำรส่งเสริมกำรขำย” มีควำมหมำยตำมที่ให้ค ำจ ำกัด ควำมไว้ในข้อ 4.2
 • 1.13 “วัสดุต้องห้ำม” หมำยถึง ข้อมูล กรำฟิก ภำพถ่ำย และ/ หรือวัสดุใด ๆ ที่
 1. มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโค้ด โปรแกรม หรือ มำโครที่มีลักษณะท ำลำยหรือก่อควำมเสียหำย
 2. ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำหรือสิทธิควำม เป็นเจ้ำของอื่นใดของบุคคลภำยนอก
 3. มีลักษณะเป็นกำรหมิ่นประมำท ใส่ร้ำย หรือข่มขู่
 4. ลำมก อนำจำร ไม่เหมำะสม ลอกเลียนแบบ หลอกลวง ขโมยมำ อันตรำย หรือไม่ชอบด้วย กฎหมำยในลักษณะอื่นตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับ และ/หรือ
 5. สำมำรถหรืออำจตีควำมได้ว่ำเป็นกำรล่วงละเมิด และ/หรือไม่เหมำะสมโดยประกำรอื่น ตำม ดุลพินิจของเรำแต่เพียงผู้เดียว
 • 1.14 “ข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัย” หมำยถึง ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่ำน และข้อมูลยืนยันตัวตนส ำหรับ กำรเข้ำระบบอื่น ๆ ที่เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเฉพำะ ซึ่งออกหรือก ำหนดให้โดยเรำ เพื่อให้ผู้ใช้ สำมำรถเข้ำถึงแอป และ/หรือเว็บไซต์ส่วนที่ต้องใช้ รหัสผ่ำนในกำรเข้ำถึง และ/หรือเว็บไซต์ส่วนที่มีกำร รักษำควำมปลอดภัย
 • 1.15 “บริกำร” หมำยถึง บริกำร ข้อมูล และฟังก์ชันที่เรำได้ จัดท ำไว้ในแอปและ/หรือเว็บไซต์ รวมถึงบริกำรเช่ำ ยำนพำหนะ
 • 1.16 “เว็บไซต์” หมำยถึง เว็บไซต์ที่อยู่ที่ชื่อโดเมนใดก็ตำม ซึ่ง ด ำเนินกำรโดยหรือในนำมของเรำหรือบริษัทใด ๆ ที่เป็น บริษัทในเครือตำมที่เรำก ำหนดเป็นครั้งครำว รวมถึง เว็บไซต์ที่ปัจจุบันอยู่ที่ชื่อโดเมน www.ridebeam.com หรือที่ชื่อโดเมนอื่นตำมที่เรำอำจก ำหนดเป็นครั้งครำว ตลอดจนเว็บไซต์ที่อยู่ที่โดเมนย่อยของชื่อโดเมนดังกล่ำว (ถ้ำมี)
 • 1.17 “บุคคลภำยนอก” หมำยถึง นิติบุคคล บริษัท หรือบุคคล ที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญำของข้อก ำหนดฉบับนี้
 • 1.18 “เครื่องหมำยกำรค้ำ” หมำยถึง เครื่องหมำยกำรค้ำ เครื่องหมำยบริกำร ชื่อทำงกำรค้ำ และรูปโลโก้ที่ใช้และ แสดงอยู่ในแอปและเว็บไซต์
 • 1.19 “ผู้ใช้” และ “ท่ำน” หมำยถึง คู่สัญญำฝ่ ำยที่สำมำรถ เข้ำถึงแอปหรือเว็บไซต์ได้ และ/หรือใช้ยำนพำหนะและ/ หรือบริกำร และในกรณีที่คู่สัญญำเป็นบุคคธรรมดำ จะ หมำยถึงบุคคลที่อำยุมำกกว่ำ 20 ปี หรืออยู่ภำยใต้กำร ดูแลของบิดำ/มำรดำหรือผู้ปกครองตำมกฎหมำย
 • 1.20 “ชื่อผู้ใช้” หมำยถึง ชื่อหรือรหัสระบุตัวบุคคลที่ใช้ในกำร เข้ำระบบที่เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพำะ ซึ่ง สำมำรถระบุตัวบุคคลของท่ำนได้
 • 1.21 “ยำนพำหนะ” หมำยถึง อุปกรณ์ยำนพำหนะเพื่อกำร เดินทำงส่วนบุคคล รวมถึงอุปกรณ์และ/หรืออุปกรณ์เสริม ใด ๆ ที่ติดอยู่บนอุปกรณ์ยำนพำหนะดังกล่ำวที่เรำเสนอ ให้เป็นครั้งครำว
 • 1.22 “บริกำรเช่ำยำนพำหนะ” หมำยถึง กำรจัดให้ท่ำน สำมำรถใช้ยำนพำหนะผ่ำนทำงแอปและ/หรือเว็บไซต์

<tos-h4-indent>2. กำรตีควำม<tos-h4-indent>

 • 2.1 ในข้อก ำหนดฉบับนี้ (i) เมื่อใดก็ตำมที่มีกำรใช้ค ำว่ำ “รวม” หรือ “รวมถึง” ในข้อก ำหนดฉบับนี้ จะถือว่ำค ำดังกล่ำวมี ค ำว่ำ “แต่ไม่จ ำกัดเพียง” ตำมมำด้วย (ii) (เว้นแต่เมื่อ ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น) กำรอ้ำงอิงถึงข้อสัญญำ วรรค และเอกสำรแนบท้ำย จะหมำยถึงข้อสัญญำ วรรค และ เอกสำรแนบท้ำยของข้อก ำหนดฉบับนี้ (iii) โดยพิจำรณำ ตำมบริบท ค ำที่อยู่ในรูปเอกพจน์ให้หมำยควำมรวมถึงค ำ ที่อยู่ในรูปพหูพจน์ด้วย และค ำที่อยู่ในรูปพหูพจน์ให้ หมำยควำมรวมถึงค ำที่อยู่ในรูปเอกพจน์ด้วย และกำร กล่ำวถึงบุคคล ให้หมำยควำมรวมถึงองค์กร ไม่ว่ำที่จัดตั้ง ขึ้นแล้วหรือไม่ รวมถึงห้ำงหุ้นส่วน ตลอดจนผู้สืบสิทธิและ ผู้รับโอนสิทธิขององค์กรดังกล่ำวด้วย (iv) เว้นแต่เมื่อ ก ำหนดเป็นอย่ำงอื่นอย่ำงชัดแจ้ง กำรกล่ำวถึงจ ำนวนวัน ให้หมำยถึงวันปฏิทิน และค ำว่ำ “เดือน” หรือ “รำยเดือน” และกำรกล่ำวถึงจ ำนวนเดือน ให้หมำยถึงเดือนปฏิทิน (v) หัวข้อของข้อสัญญำ วรรค และ/หรือเอกสำรแนบท้ำยมี ขึ้นเพื่อควำมสะดวกในกำรอ้ำงอิงเท่ำนั้น และไม่ส่งผล กระทบต่อกำรตีควำมข้อก ำหนดฉบับนี้ และ (vi) กำรอ้ำง ถึงตัวบท กฎหมำย ข้อก ำหนด ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ กฎหมำยของฝ่ำยนิติบัญญัติ หรือค ำสั่ง ให้หมำยรวมถึงที่ แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือประกำศใช้แทนที่เป็น ครั้งครำว รวมทั้งข้อก ำหนด ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ กฎหมำยของฝ่ำยนิติบัญญัติ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศัย อ ำนำจของสิ่งต่ำง ๆ ดังกล่ำวด้วย
 • 2.2 ในกรณีที่เนื้อหำของข้อก ำหนดและเนื้อห ำข อ ง เอกสำรแนบท้ำยฉบับใด ๆ มีควำมไม่สอดคล้องกัน ให้ เนื้อหำของข้อก ำหนดมีผลบังคับ เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็น อย่ำงอื่น